Archive for the ‘ترجمه اسعد حاجى حسنى’ Category

زندگينامه جوهيل ترانه سراى کارگران ( ترجمه اسعد حاجى حسنى )

December 12, 2007

به جای مقدمه

می‌دیدم که این جا و آن جا اقتباس، تلخیص و یا قسمت هائی ترجمه شده به فارسی از متن اصلی [انگلیسی] بدون ذکر منبع از زندگی جو هیل ارائه می‌شوند. منابع زیادی در مورد زندگی وی وجود دارند. اما آن چه که من دیده‌ام و خوانده‌ام همگی از جزوه زیر گرفته‌شده‌اند که توسط I.W.W به چاپ رسیده‌است.

JOE HILL – IWW Songwriter by Dean Nolan and Fred Thompson

خیلی وقت پیش این جزوه‌ را برای چاپ در کومه‌له‌ (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) ترجمه کردم. هرگز به چاپ نرسید. (more…)

Advertisements